تماس : 09126960490

بازدیدهای دوره ای PM

کاسپین پیشرو ماشین مجری برنامه های تخصصی  PM  شامل برنامه های روتین و دوره ایی بازدید فنی ماشین آلات معدنی و راهسازی–تست و اندازه گیری پارامترهای فنی موثر بر عملکرد 

دستگاه مانند اندازه گیری و تنظیم فشارهای هیدرولیک –تست و اندازه گیری فشارهای گیربکس-تست وتنظیم اجزائ موتورمانند سوپر شارژ-اویل پمپ-فیلرگیری و غیره –بازدید و رفع ایرادات 

برقی-بازدید زیربندی وغیره جهت عیب یابی و رفع عیب خرابی های احتمالی و جلوگیری از پیشرفت خرابی های جزیی که در صورت عدم برطرف نمودن منجر به بروز خرابی های بزرگتر و توقف 

دستگاه میگردند

کلمات کلیدی: تست و تنظیم هیدرولیک ماشین آلات معدنی و راهسازی-بازدید فنی ماشین آلات معدنی و راهسازی-pmماشین آلات معدنی و راهسازی-عیب یابی ماشین آلات معدنی و 

راهسازی- کاسپین پیشرو ماشین-

پیمایش به بالا