تماس : 09126960490

تعمیرات لودر

عیب یابی –تعمیرات و بازسازی تخصصی انواع لودر کوماتسو شامل عیب یابی و تعمیرات  موتورلودرهای کوماتسو –عیب یابی و تعمیرات سیستمهای هیدرولیک لودرهای کوماتسو شامل( 

تعمیرات پمپ هیدرولیک –تعمیرات شیر کنترل- تعمیرات جکهای هیدرولیک )-تعمیرات گیربکس- اکسل وچرخ انواع لودر کوماتسو-عیب یابی و تعمیرات مدار برق و سیمکشی لودر های کوماتسو 

-تعمیرات مندل-دیفرانسیل و آهنگری لودرهای کوماتسو wa320-wa380-wa420-wa450-wa470-wa500-wa600-wa800-wa900 به صورت تخصصی

عیب یابی -تعمیرات و بازسازی تخصصی انواع لودر هیوندا شامل عیب یابی و تعمیرات  موتورلودر هیوندا –عیب یابی و تعمیرات سیستمهای هیدرولیک لودر هیوندا شامل( تعمیرات پمپ 

هیدرولیک–تعمیرات شیر کنترل -تعمیرات جکهای هیدرولیکی- تعمیرات گیربکس- اکسل وچرخ انواع لودر هیوندا-عیب یابی و تعمیرات مدار برق و سیمکشی لودر های هیوندا -تعمیرات مندل-

دیفرانسیل و آهنگری لودرهای هیونداHL740-HL757-HL760-HL770-HL780 به صورت تخصصی

عیب یابی -تعمیرات و بازسازی تخصصی انواع لودر ولو شامل عیب یابی و تعمیرات  موتورلودر ولو –عیب یابی و تعمیرات سیستمهای هیدرولیک لودر ولو شامل( تعمیرات پمپ هیدرولیک–

تعمیرات شیر کنترل -تعمیرات جکهای هیدرولیکی- تعمیرات گیربکس- اکسل وچرخ انواع لودر ولوعیب یابی و تعمیرات مدار برق و سیمکشی لودر های ولو-تعمیرات مندل-دیفرانسیل و آهنگری 

لودرهای ولوL90-L120-

عیب یابی -تعمیرات و بازسازی تخصصی انواع لودر کاتر پیلارشامل عیب یابی و تعمیرات  موتورلودر کاترپیلار–عیب یابی و تعمیرات سیستمهای هیدرولیک لودر کاترپیلارشامل( تعمیرات پمپ 

هیدرولیک–تعمیرات شیر کنترل -تعمیرات جکهای هیدرولیکی) تعمیرات گیربکس- اکسل وچرخ انواع لودر کاترپیلار-عیب یابی و تعمیرات مدار برق و سیمکشی لودر های کاترپیلار-تعمیرات مندل-

دیفرانسیل و آهنگری لودرهای کاتر پیلار

تعمیرات تخصصی  کلیه لودرهای چینی مانند تعمیرات لودر دلتا- تعمیرات لودر لیوگانگ-تعمیرات لودر فوتون-تعمیرات لودر هلیکو-تعمیرات لودر ال جی-تعمیرات لودر چانگلین شامل تعمیر موتور 

لودرر چینی-تعمیر گیربکس لودر چینی-تعمیر هیدرولیک لودر چینی –تعمیر اکسل-چرخ و دیفرانسیل لودر چینی به صورت تخصصی

کلمات کلیدی:

تعمیرات لودرکوماتسو-تعمیرات گیربکس لودر کوماتسو-تعمیرات موتورلودرکوماتسو- تعمیرات سیمکشی لودر کوماتسو-تعمیرات هیدرولیک لودر کوماتسو-تعمیرات موتور لودر هیوندا-تعمیر گیربکس 

لودر هیوندا-تعمیر اکسل لودر هیوندا-تعمیر موتور لودر چینی-تعمیر گیربکس لودر چینی-تعمیر موتور لودر ولو-تعمیر گیربکس لودر کاترپیلار – تعمیر موتور لودر کاترپیلار-تعمیر لودر لیوگانگ-

پیمایش به بالا