تماس : 09126960490

تعمیرات زنراتور و کمپرسور

تعمیرات ژنراتور و کمپرسور

تعمیرات تخصصی و بازسازی کامل انواع دیزل ژنراتور ولو پنتا-کمنز-کوماتسو- کاترپیلار و همچنین کمپرسورهای اینگر سولرند-

اطلس کوپکوو غیره شامل تعمیرات اساسی انواع موتور دیزل ژنراتورکوماتسوتعمیرات انواع موتور دیزل ژنراتور کمنز-تعمیرات

انواع  موتوردیزل ژنراتور ولو-  انواع دینام ژنراتور وتعمیرات انواع تابلو برق ژنراتور-تعمیرات انواع موتور دیزل کمپرسور اینگر 

سولرند-تعمیرات موتور کمپرسور اطلس به صورت تخصصی و تضمین کارکرد.

کلمات کلیدی: 

تعمیرات  موتورژنراتور کوماتسو-تعمیرموتور ژنراتور کمنز-تعمیر موتور ژنراتور کاترپیلار-تعمیر موتورژنراتور ولو-تعمیرموتورژنراتور-تعمیر موتور کمپرسور 

اینگرسولرند-تعمیرموتور کمپرسور اطلس-بازسازی تخصصی ژنراتور-بازسازی تخصصی کمپرسور

پیمایش به بالا