تماس : 09126960490

تعمیرات موتورهای دیزل

تعمیرگاه کاسپین پیشرو ماشین  مجری تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل ماشین آلات معدنی و راهسازی و همچنین موتورهای دیزل زمینی انواع ژنراتور و کمپرسور با بهترین کیفیت 

ومنطبق بر کتب و منابع تعمیراتی و رعایت استاندارد های کمپانی های سازنده ماشین آلات

تعمیرات تخصصی این تعمیرگاه شامل عیب یابی و تعمیرات اساسی

عیب یابی و تعمیرات تخصصی موتورهای دیزل کوماتسو 

شامل تعمیرموتور کوماتسو6D95 نصب شده بر روی بیل مکانیکی کوماتسو200 خط 5تعمیر موتورهای کوماتسو 6D102 (نصب شده بر 

روی انواع بیل مکانیکی 200 و 220 کوماتسو) –تعمیرات موتور کوماتسو6D108 (نصب شده بر روی لودر کوماتسو320-لودرکوماتسو 380-لودرکوماتسو 420 

وهمچنین بیل مکانیکی کوماتسو 300خط 5 و خط6) تعمیرموتور کوماتسو6D114 (نصب شده بر روی بیل مکانیکی کوماتسو300 خط7) و تعمیرات موتور 

کوماتسو)6D125 نصب شده بر روی بیل مکانیکی 400 کوماتسو-لودر 450 کوماتسو-لودر470 کوماتسو-گریدر 705 کوماتسو) تعمیرات موتور 6D140کوماتسو

(نصب شده بر روی بولدوزر 155 کوماتسو-بولدوزر275 کوماتسو-بیل مکانیکی 600 کوماتسو-بیل مکانیکی 800 کوماتسو-لودر 500 کوماتسو- دامپتراک325 کوماتسو) 

تعمیرات موتور 6D170کوماتسو (نصب شده بر روی لودر 600 کوماتسو-دامپتراک 605 کوماتسو-بیل مکانیکی1250 کوماتسو)

عیب یابی و تعمیرا ت تخصصی موتورهای دیزل کمنز  

شامل تعمیرات موتور کمنز6BTA ( نصب شده روی بیل مکانیکی زولاین230-بیل مکانیکی لیوگانگ 923-بیل مکانیکی دلتا 220-بیل مکانیکی 

سانی210) تعمیرات تخصصی موتور کمنز6CTA(نصب شده بر روی بیل مکانیکی هیوندا 320-بیل مکانیکی زوملاین360-بیل مکانیکی لیوگانگ360-بیل مکانیکی دلتا360) 

تعمیرات تخصصی موتور 

کمنزQSM11( نصب شده روی بیل مکانیکی هیوندا520- بیل مکانیکی لیوگانگ 485) وتعمیرات کلیه موتورهای دیزل کمنزشامل تعمیرات موتور کمنزLT-QSB—QSL-NT-KTA-

نصب شده بر روی انواع ماشین آلات معدنی و ژنراتور به صورت تخصصی و تضمین کارکرد

عیب یابی و تعمیرات موتورهای دیزل کاترپیلار

تعمیرات تخصصی انواع موتور های کاترپیلار زمینی و معدنی  شامل تعمیرات تخصصی موتور کاتر پیلار3306-تعمیرات تخصصی موتور کاتر پیلارD334- تعمیرات تخصصی 

موتور کاتر پیلار3408- تعمیرات تخصصی موتور کاتر پیلارC7- تعمیرات تخصصی موتور کاتر پیلارC13- تعمیرات تخصصی موتور کاتر پیلارC15- تعمیرات تخصصی موتور کاتر

 پیلارC9 – تعمیرات تخصصی موتور کاتر پیلارC18 و کلیه موتورهای دیزل کاترپیلار

تعمیرات تخصصی موتورهای دیزل ولو 

شامل تعمیرات تخصصی موتور ولوB5.9نصب شده روی بیل مکانیکیEC210 ولو-تعمیرات موتور ولوD7Eنصب شده روی بیل مکانیکیEC240ولو و لودر 

L120F ولو-تعمیرات تخصصی موتور ولوD13Hنصب شده روی بیل مکانیکی EC280 ولو-تعمیرات موتور ولوD6Dنصب شده روی لودرL90Eولو-تعمیرات موتور ولو D6Eنصب 

شده روی لودرL90F- تعمیرات موتور ولوTD73نصب شده روی لودرL120E ولو

کاسپین پیشرو ماشین مجری تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل زمینی و معدنی شامل انواع تعمیرات انواع موتور کمنز-کوماتسو-کاترپیلار-ام وی ام  -ویچای -دویتس 

آب خنک و هوا خنک 

–تعمیرات تخصصی موتورهای ویچای نصب شده روی ماشین آلات معدنی و راهسازی چینی

کلمات کلیدی:تعمیر موتوردامپتراک کوماتسو-تعمیرات موتور بیل مکانیکی کوماتسو-تعمیر موتور لودر کوماتسو-تعمیر موتور بولدوزر کوماتسو-تعمیر موتور گریدر کوماتسو-تعمیر موتور لودر کاترپیلار-

تعمیر موتور بولدوزر کاتر پیلار-تعمیر موتور بیل مکانیکی زوملاین-تعمیر موتور بیل مکانیکی ولو-تعمیر موتور بیل مکانیکی لیوگانگ- تعمیر موتور لودر ولو-تعمیر موتور کمنز-تعمیرات موتور ویچای-

تعمیرات موتور دویتس-تعمیرات موتور کمنزQSM11-تعمیر موتور کمنز بیل مکانیکی-تعمیر موتور لودر چینی-تعمیر موتور کاترپیلار

پیمایش به بالا