تماس : 09126960490

تعمیرات بلدوزر

تعمیرات بولدوزر

بولدوزرها یکی ازماشین آلات پر کاربرد در معادن و پروژه های عمرانی میباشند بولدوزرها برای حمل توده مواد(سنگ و خاک)  برروی زمین که احتیاج به قدرت رانشی 

فراوان دارند استفاده میشوند بولدوزرها به طور کلی از اجزای ثابتی مانند شاسی-موتور- سیستم های انتقال قدرت(حرکت) -سیستمهای هیدرولیک- تیغه و در بعضی 

کاربردها ریپر میباشند

کاسپین پیشرو ماشین مجری فعالیتهای فنی و تعمیراتی انواع بولدوزر شامل عیب یابی- تعمیرات و راه اندازی تخصصی انواع کوماتسوD85-D155-D355-D275-

D375 تعمیرات انواع کاترپیلارD6-D7-D8-D9 و عیب یابی تخصصی بولدوزرهای چینی شانتویی-وهاتسو-زوملاین-تیراژه و غیره شامل عیب یابی تعمیر و راه اندازی 

انواع موتور بولدوزر کوماتسو – تعمیرات انواع گیربکس کوماتسو-تعمیر درام فرمان  بولدوزرکوماتسو– تعمیر انواع پمپ  هیدرولیک بولدوزر کوماتسو-تعمیرشیر 

های کنترل هیدرولیک بولدوزرکوماتسو- عیب یابی  تعمیر و بازسازی سیمکشی انواع کوماتسو-تعمیر موتور بولدوزر کاترپیلار -تعمیر گیربکس بولدوزر کاتر پیلار-

تعمیر پمپ هیدرولیک بولدوزر کاترپیلار-تعمیر شیر کنترل هیدرولیک بو لدوزر کاترپیلار-تعمیر موتور بولدوزر شانتایی-تعمیر گیربکس بولدوزر شانتایی-تعمیر گیربکس زوملاین –تعمیر موتور بولدوزر زوملاین-تعمیر موتور بولدوزر 155 کوماتسو-تعمیر گیربکس بوادوزر 155 کوماتسو-تعمیر هیدرولیک بولدوزر 155 کوماتسو-تعمیر زیربندی 

بولدوزر155 کوماتسو-تعمیر موتور بولدوزر275کوماتسو-تعمیر گیربکس بولدوزر275 کوماتسو-تعمیر زیربندی بولدوزر275 –تعمیر فرمان بولدوزر 275 کوماتسو- تعمیر موتور 

بولدوزر375کوماتسو-تعمیر گیربکس 375 کوماتسو-تعمیر زیربندی بولدوزر375 –تعمیر فرمان بولدوزر 375 کوماتسو -تعمیر موتور بولدوزر355کوماتسو-تعمیر 

گیربکس بولدوزر355 کوماتسو-تعمیر زیربندی بولدوزر355 –تعمیر فرمان بولدوزر 355 کوماتسو –تعمیرات موتور D8کاترپیلار-تعمیرات گیربکس D8کاترپیلار-

تعمیر زیربندی بولدوزرD8 کاترپیلار-تعمیر پمپ هیدرولیک بولدوزرD8کاترپیلار- تعمیرات موتور وهاتسور-تعمیرات گیربکس وهاتسو-تعمیر زیربندی 

بولدوزروهاتسو-تعمیر پمپ هیدرولیک بولدوزروهاتسو تعمیرات موتور زوملاین-تعمیرات گیربکس بولدوزرزوملاین-تعمیر زیربندی بولدوزر زوملاین-تعمیر پمپ 

هیدرولیک بولدوزرزوملاین – تعمیر موتور بولدوزر375کوماتسو-تعمیر گیربکس بولدوزر375 کوماتسو-تعمیر زیربندی بولدوزر375 –تعمیر فرمان بولدوزر 375 کوماتسو به 

صورت تخصصی و تضمین کارکرد

کلمات کلیدی:تعمیر موتور بولدوزر کوماتسو-تعمیرات  موتور بولدوزر کاترپیلار-تعمیرگیربکس بولدوزر155 کوماتسو-تعمیر گیربکس بولدوزر275 کوماتسو-تعمیر گیربکس بولدوزر 

کاترپیلار-تعمیر گیربکس بولدوزر کوماتسو-تعمیر فرمان بولدوزر-تعمیرات هیدرولیک بولدوزرکوماتسو-تعمیر هیدرولیک بولدوزرکاترپیلار-تعمیرات گیربکس بولدوزر زوملاین-

تعمیرات گیربکس وهاتسو-تعمیر شیر کنترل بولدوزر- تعمیر سیمکشی  بولدوزر

پیمایش به بالا